Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING – Smaecklokaal

Algemeen

– Smaecklokaal behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
– De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Smaecklokaal aanbiedt op de website.
– De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Producten

– Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de foto’s op de site.
– Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, hygiëne, de declaratie, en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Alle door Bakkerij Smaecklokaal geleverde producten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden.

Besteltijd

– Op zondag en maandag leveren wij in principe geen producten, tenzij anders met u overeengekomen.

Bestellingen

– Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Smaeclokaal is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. 
– Smaecklokaal is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata.
– kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in tekst(en) op de taarten, hierbij wordt geen restitutie toegepast.
– Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
– Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, email en internet is de overeenkomst een feit. Smaecklokaal behoudt het recht om uw bestelling zonder opgave van reden te weigeren dan wel voorwaarden daaraan te binden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
– Bij producten die op verzoek van een klant uitgesplitst en/of apart verpakt dienen te worden wordt een meerprijs berekend tenzij van te voren anders is overeengekomen.
– Betaalde bestellingen die niet worden afgehaald op de vooraf aangegeven tijd en datum worden na 24 uur vernietigd.

Offertes en aanbiedingen

– Alle offertes en aanbiedingen van Smaecklokaal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
– Een samengestelde prijsopgave verplicht Smaecklokaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
– Tijdens het gebruik van een eventuele kortingscode in de webwinkel kunnen geen bestellingen worden geplaatst buiten de daarbij aangegeven kortingsperiode met het gebruik van korting.
– Bij eventuele bestellingen die, door welke reden dan ook, toch gebruik maken van een korting buiten de aangegeven periode, heeft Smaecklokaal het recht om deze te annuleren en het betaalde bedrag te retourneren.

Levertijden en bezorgen

– Wij streven er naar om de producten af te leveren rond het op de bevestiging vermelde tijdstip. Wij kunnen dit echter in verband met verkeersdrukte en dergelijke niet altijd garanderen.
– Indien de producten bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de producten bij de receptie zijn afgeleverd is Smaecklokaal niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
– Wij leveren in principe niet op zon- en feestdagen, Koninginnedag, Koningsdag, oudejaarsdag, 24 en 25 december, tenzij anders met u is overeengekomen.
– In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.
– Wanneer om welke reden dan ook Smaecklokaal uw bestelling niet kan leveren zal Smaecklokaal u zo spoedig mogelijk via fax, telefoon of email op de hoogte stellen. Gedane betalingen worden dan u terugbetaald.
– Smaecklokaal bezorgd altijd in overleg. Bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, bedragen de administratiekosten € 3,50 per verzonden factuur.

Betaling

– Bij bestellingen via de internetsite kan de Koper betalen middels vooruitbetaling via iDeal. Eventueel kan, in het geval van een bedrijf of organisatie achteraf een factuur worden verstuurd. Neem hiervoor contact op met Smaecklokaal.
– Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Smaecklokaal, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
– In geval van niet tijdige betaling is Smaecklokaal bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
– Smaecklokaal hanteert een betalingstermijn van maximaal 14 dagen op factuur.
– Bij orders boven de € 500 verwachten wij een aanbetaling van 50%, tenzij anders met u is overeengekomen.

Prijzen

– Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
– De Koper is de prijs verschuldigd die Smaecklokaal in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Smaecklokaal worden gecorrigeerd.
– Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Annuleren

U kunt uw bestelling tot 72 uur van te voren annuleren, mits er geen aanbetaling is gedaan. Wij rekenen wel eventuele kosten die hieruit voortvloeien. Annuleren van abonnement Indien u gebruik maakt van het abonnement bent u gerechtigd om deze op ieder moment te beëindigen zonder reden van opgaaf. Voorwaarde is dat dit minimaal 7 werkdagen voor de volgende levering schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Smaeckvol.

Overmacht

– In geval van overmacht is Smaecklokaal niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Smaecklokaal is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten

– Overal worden foutjes gemaakt. Hoewel wij er alles aan doen om onze bestellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het voorkomen dat er iets mis gaat en u een klacht indient. Wij nemen uw klachten uiterst serieus en zorgen voor een passende oplossing mits de klacht binnen 24 uur gerapporteerd wordt.

– In geval van een klacht dient de Koper de desbetreffende goederen mee retour te nemen naar Smaecklokaal

Privacy

– Smaecklokaal respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de adresgegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.
– Smaecklokaal zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Wij zullen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!

© 2022 - 2023 Smaecklokaal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel